Ráda bych v tomto článku zmínila především českou ochranu přírody a místa, která jsou k tomu určena.
Na území České republiky zaujímají chráněná území přes 15% celkové plochy, přičemž přes 2% jsou plochy přísně chráněné. Systém ochrany přírody má u nás v České republice dávné tradice – již od roku 1838. Byla to právě Národní přírodní rezervace v Novohradských horách, která se nazývá Žofínský prales s rozlohou okolo 39 hektarů. Až v roce 1882 byl vydán absolutní zákaz těžby.
zámek lednice na moravě
Poté v roce 1858 – Boubínský prales. Tato oblast leží v CHKO Šumava. Důvodem ochrany je bukosmrkový porost s vtroušeným klenem, nacházející se v okolí 1362 metrů vysokého vrchu Boubín, který jsem měla možnost navštívit a musím říct, že tento prales je opravdu magický.
Ráda bych vám tedy vysvětlila následující termíny, které spadají do velkoplošných chráněných území:
Národní parky
Jsou to rozlehlá území s hodnotnou a málo pozměněnou přírodou. Mají velký význam a to klimatický, vodohospodářský a rekreační. Hospodářská činnost je zde usměrňována orgány státní ochrany přírody.
V ČR se máme 4 Národní parky a to Krkonošský, Šumavský, Podyjí a České Švýcarsko.
rybník u Třeboně
Chráněné krajinné oblasti
Území, která jsou využívána k rekreaci, turistice i sportu, ale i k řízenému zemědělství a hospodaření v lesích. V ČR se jich nachází okolo 25.
V naší republice je několik stovek maloplošných chráněných území:
Národní přírodní rezervace
Menší území s mimořádnými přírodními hodnotami, které jsou jedinečné v národním nebo mezinárodním měřítku . Spadá sem třeba i Boubínský prales.
Přírodní rezervace
Jednotlivé přírodní celky, které jsou typické pro určitou zeměpisnou oblast. Například rašeliniště, pozůstatky sopečné a ledovcové činnosti, cenná společenstva rostlin atd.
Národní přírodní památky
Jsou přírodní útvary malých rozměrů, tedy jednotlivé skály, jezera, jeskyně, naleziště nerostů, vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, která mají národní nebo i mezinárodní význam. Mohou to být i díla člověka – hrady, zámky, kláštery, zahrady, unikátní plavební kanály, rybniční soustavy.
Biosférické rezervace
Unikátní chráněné přírodní celky, kde jsou hospodářské vlivy v souladu s přírodou – na území ČR jsou to oblasti jako Pálava či Třeboňsko se soustavou rybníků.
Shrnula bych, že Česká republika přikládá na ochranu přírody velký důraz, což je v tomto světě plném znečištění velká výhoda. Proto doufám, že takto budeme pokračovat nadále.